โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


พิธีพุทธมามกะปีการศึกษา ๒๕๕๗

 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข นำโดยนางสาวยุวดี ตุลารัตนพงษ์หัวหน้ากลุ่ม จัดพิธีพุทธมามกะ ได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดบางเป้ง ๕ รูป มาประกอบพิธีพุทธมามกะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาได้ดำเนินจัดมาทุกปี<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์