โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ลงทะเบียนโครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู)https://training.obec.go.th
เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการอบรมพัฒนาครู(คูปองครู)