โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
คำสั่งโรงเรียนแสนสุขปี 2562
คำสั่งโรงเรียนแสนสุขปี 2563

 

 

คำสั่งที่ 146/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดการจัดกิจกรรมต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล

คำสั่งที่ 147/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่ประจำฝ่ายต่าง ๆ ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 

คำสั่งที่ 148/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่152/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรับผิดชอบโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ

คำสั่งที่157/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา  

คำสั่งที่158/2561 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำคณะสี  ปีการศึกษา  2561

ที่162/2561  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากลฯ(to-be-number-one)

คำสั่งที่166/2561เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากร ระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน แผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

คำสั่งที่167/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร

คำสั่งที่ 168/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน  ประจำปีการศึกษา  2561(แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่172/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่173/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 12 ประการ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 177/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2561

คำสั่งที่178/2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรวันที่  28  กรกฎาคม  2561

คำสั่งที่195/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเครื่องราชสักการะ        เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9 วันที่  12  สิงหาคม  2561 

คำสั่งที่196/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

คำสั่งที่197/2561 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ

คำสั่งที่198/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

คำสั่งที่201/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

คำสั่งที่ 203/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจําสถานศึกษา เดือนกันยายน-ตุลาคม

คำสั่งที่209/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน“กษิณาลัยด้วยใจผูกพัน”ปี2561(เเก้ไข)กำหนดการงานกษิณาลัย ด้วยใจผูกพัน

คำสั่งที่ 218/2561 เรื่องเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการประจำสถานศึกษา(แก้ไขคำสั่งที่203/2561)

คำสั่งที่219/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน(to be number one)

คำสั่งที่ 225 / 2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

 คำสั่งที่254/2561 เรื่องเชิญคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

คำสั่งที่259/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)

คำสั่งที่260/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

คำสั่งที่268/2561เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่269/2561เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา

คำสั่งที่ 275/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสี  ปีการศึกษา  2561

คำสั่งที่276/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่278/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

คำสั่งที่ 314/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  “แสนสุขเกมส์”  ประจำปีการศึกษา2561

คำสั่งที่316/2561เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน  ประจำปีการศึกษา2561

คำสั่งที่ 317/2561 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ  ประจำปีการศึกษา  2561

คำสั่งที่ 322/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันประชุมผู้ปกครองและเเจ้งผลการเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่338/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งแห่งชาติ  วันที่  5  ธันวาคม  2561

คำสั่งที่ 339/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย  OBEC LINE

คำสั่งที่340/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  

คำสั่งที่341/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานประจำปีวัดบางเป้ง ปี2562

คำสั่งที่353/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งท่ี่355/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการโรงเรียน 

คำสั่งที่359 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

  

ลิ้งค์น่าสนใจ