โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++                                                                      1.วิธีการสร้างชั้นเรียน (สำหรับครู) 

                                                                      2.วิธีการเข้าร่วมชั้นเรียน (สำหรับนักเรียน) 
                                                                 
                                                                   3.รหัสเข้าห้องเรียน classroom 

รหัสเข้าห้องเรียน classroom
ห้อง ครูผู้สอน วิชา รหัสวิชา รหัส classroom หมายเหตุ
ม.1/1 นางสาวประภาพร โทศก ภาษาไทย ท21101 5lpdphe  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 6g5lb2g  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 as6v4ke  
  นางสาววนิดา เขียวดี สังคมศึกษา ส21101 24dbv7u  
  นางสาววิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์์ 1 ว21101 qnn7l43  
  ครูกุลญาดา คล้ายไพฑูรย์ วิทยาการคำนวณ ว21181 kk5b3z5  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 ahnbyw2  
  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโกศล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค20201 3kpielm  
  นางสิริกร มุสิกนวบุตร คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน ค21101 6xaisln  
ม.1/2 นางสมทรง แก้วมณี ภาษาไทย ท21101 3na66un  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 sy4flot  
  นางสาวไรรา เนื่องดิถี สังคมศึกษา ส21101 c6mzwvu  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 ymo5fir  
  นางสาวทัศนีย์ เชยชม ประวัติศาสตร์ ส21103 777xxkj  
  นางสาววิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์์ 1 ว21101 tr23ndm  
  ครูกุลญาดา คล้ายไพฑูรย์ วิทยาการคำนวณ ว21181 fetnz6m  
  นางถิรนันท์ บุณยพรรค ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 cunp7kb  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 lkbntan  
  นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค20201 3p6surh  
  นางสาวนลินญา บุญเต็ม คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน ค21101 qzod7su  
ม.1/3 นางสาวประภาพร โทศก ภาษาไทย ท21101 zzeaz7e  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 rmuymqc  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 4fl5wff  
  นางสาววนิดา เขียวดี สังคมศึึกษา ส21102 opwjkjg  
  นางสาววิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์์ 1 ว21101 jowijjp  
  ครูกุลญาดา คล้ายไพฑูรย์ วิทยาการคำนวณ ว21181 w30sxr7  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 ca5tv4s  
  นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล คณิตศาสตเพิ่มเติม ค20201 pz3qb46  
  นางสาวนภา ศิริบุบผา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 sutis7v  
ม.1/4 นางสมทรง แก้วมณี ภาษาไทย ท21101 ojeshgf  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 5zodsu6  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 jvat52k  
  นางสาวไรรา เนื่องดิถี สังคมศึกษา ส21101 cmfvevv  
  นางสาวทัศนีย์ เชยชม ประวัติศาสตร์ ส21103 iofd5so  
  นางสาวอภิชญา แก้วงาม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ว20209 7o7ccu7  
  นางถิรนันท์ บุณยพรรค ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 fwcvv3  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 y54irz7  
  นางสาววิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์์ 1 ว21101 isy22bh  
  เทียมจันทร์ เข็มเพชร โปรแกรมอรรถประโยชน์ ว20216 rr27zpd  
  นางวรรณา โพธิ์แก้ว วิทยาการคำนวณ ว21181 urq3dh2  
  นางสิริกร มุสิกนวบุตร คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน ค21101 aubwejd  
ม.1/5 นางสาวประภาพร โทศก ภาษาไทย ท21101 kapizqm  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 yv4b4tb  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 gr4yhpp  
  เทียมจันทร์ เข็มเพชร โปรแกรมอรรถประโยชน์ ว20216 7glm635  
  นางวรรณา โพธิ์แก้ว วิทยาการคำนวณ ว21181 5dzii5d  
  นางสาวอภิชญา แก้วงาม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ว20209 ohvbbei  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 5aegbbl  
  นางสาวนภา ศิริบุบผา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 w42zwsl  
ม.1/6 นางสมทรง แก้วมณี ภาษาไทย ท21101 2z5rh52  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 7ytixqs  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 ovszzit  
  นางสาวไรรา เนื่องดิถี สังคมศึกษา ส21101 omivtip  
  นางสาวทัศนีย์ เชยชม ประวัติศาสตร์ ส21103 zftn53l  
  เทียมจันทร์ เข็มเพชร โปรแกรมอรรถประโยชน์ ว20216 nh27j33  
  นางวรรณา โพธิ์แก้ว วิทยาการคำนวณ ว21181 thropxu  
  นางสาวอภิชญา แก้วงาม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ว20209 mm2zizp  
  นางถิรนันท์ บุณยพรรค ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 jmoldaxw  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 5pfufzk  
  นางสิริกร มุสิกนวบุตร คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน ค21101 u0325ya  
ม.1/7 นางสาวประภาพร โทศก ภาษาไทย ท21101 7y5b7vv  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 4vk5lnv  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 5mnl5ri  
  นางสาววนิดา เขียวดี สังคมศึึกษา ส21103 oh5ua5c  
  นางวรรณา โพธิ์แก้ว วิทยาการคำนวณ ว21181 w7tlsz2  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 j7dlxhc  
ม.1/8 นางสมทรง แก้วมณี ภาษาไทย ท21101 2jh6uoh  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 jvfwre5  
  นายมานะพล อำนวย สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 3fqauze  
  นางสาวไรรา เนื่องดิถี สังคมศึกษา ส21101 rruq3iw  
  นางสาววิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์์ 1 ว21101 edagbwf  
  นางสาวทัศนีย์ เชยชม ประวัติศาสตร์ ส21103 yir7ien  
  ครูกุลญาดา คล้ายไพฑูรย์ วิทยาการคำนวณ ว21181 ylt5nse  
  นางถิรนันท์ บุณยพรรค ภาษาอังกฤษ 1 อ21101 bghjddq  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 a3tgzvw  
  นางสาวนภา ศิริบุบผา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 3qyfwqp  
ม.1/9 นางสาวประภาพร โทศก ภาษาไทย ท21101 mbmcxei  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 wd4de5p  
  นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์ งานผลิตเครื่องดื่ม ง20205 7ri3til  
  นางสาววนิดา เขียวดี สังคมศึึกษา ส21104 r6jbbk6  
  นางสาววิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว20201 omuxktt  
  ครูกุลญาดา คล้ายไพฑูรย์ วิทยาการคำนวณ ว21181 j7tp5rl  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 fe22rte  
  นางสาวนลินญา บุญเต็ม คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน ค21101 7u4kquj  
ม.1/10 นางสาวประภาพร โทศก ภาษาไทย ท21101 dclypym  
  นางพิศมัย สุภาวรรณ์ การงานอาชีพ ม.1 ง21101 ogdyzk7  
  นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์ งานผลิตเครื่องดื่ม ง20205 jq2gfm2  
  นางสาวไรรา เนื่องดิถี สังคมศึกษา ส21101 flwx7s  
  นางสาววนิดา เขียวดี สังคมศึกษา ส21101 24dbv7u  
  นางสาวทัศนีย์ เชยชม ประวัติศาสตร์ ส21103 jwlqgrz  
  ครูกุลญาดา คล้ายไพฑูรย์ วิทยาการคำนวณ ว21181 bsyqtd2  
  นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ศิลปะ1 (ดนตรี-นาฏศิลป์) ศ21101 isy7jdf  
  นางสิริกร มุสิกนวบุตร คณิตศาสตร์พื้ื้นฐาน ค21101 t6thebh  
ม.1 นางสาวกมลชนก เคล้าศรี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว20201 pqckmna