โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นายคมสันต์ วงษ์ชาลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 

  
นางผาณิตดา ภาณุพินทุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

 

 


นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
(งานบุคคล)
หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
(E-MIS)
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางสาวมัทนา ชื่นเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
(งานงบประมาณ)
หัวหน้างานบัญชี

 


นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง


นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ
หัวหน้างานทะเบียน สถิติครูและบุคลากรทางการศึกษา


ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพ
รินทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานแผนงาน


นางสาวนันทิดา ปินะสุ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


นางสาวณัฐชยา  รักษา
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร/ID Plan


ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวดี วงษ์จำรัส
หัวหน้างานการสร้างขวัญและกำลังใจ


นางสาวเมธาวี คนกลาง
หัวหน้างานยานพาหนะ


นายปรมินทร์  กลิ่นขจร
หัวหน้างานการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


นางอุทุมพร พิระภิญโญ
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

 
นายกิตติชัย ร่วมเขต
หัวหน้างานวิทยฐานะและการประเมินครูผู้ช่วย