โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


บุคลากร


นายวสุพจน์  นออ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายอภิสิทธิ์  โอชะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 
นางสาวจตุพร  บรรเทา
เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์
หัวหน้างานบริการประดับและตกแต่งอาคารสถานที่
หัวหน้างานโภชนาการและดูแลโรงอาหาร

นายวิศว พิมพา
หัวหน้างานบริการห้องพิเศษ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวนลินญา บุญเต็ม
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ว่าที ร.ต.หญิงศิริภา  เทพ
รินทร์
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน

นายโอภาส สถิตย์เสถียร
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนและห้องเรียน

นางสาวกมลชนก เคล้าศรี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายสุพรรณ์  จันทร์สมุทร์
หัวหน้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์

นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์
หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิลและศูนย์มูลค่าเพิ่ม

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร
หัวหน้างานบริการอาคารประกอบการ

นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวธีราพร  ศรีทอง
หัวหน้างานบริการและต้อนรับทั่วไป
     

 

 

 

 

 


นายอดิศร์ กาญจนไพริน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายราเชนทร์ ศรีชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  


นายตรงเจตน์ จงกลาง
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน


นายมานะพล อำนวย
หัวหน้างานป้องปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด แอลกอฮอร์และโรคเอดส์


นายกมล โพธิโชติ
หัวหน้างานชมรม To Be Number One

 


นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์
เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน


นางวรรณา โพธิ์แก้ว
งานธุรการ

 

 


นายวิศว พิมพา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายมานะพล อำนวย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายกมล โพธิโชติ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางธัญรดี ธนาชยเวคิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายปรมินทร์  กลิ่นขจร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6