โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1.1 ข้อมูลทั่วไป 1.1.1 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และศาลากลางจังหวัดชลบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์ 038-381669 โทรสาร 038-382550 http : // www.saensuk.ac.th E-mail : saensuk @hotmail.com 1.1.2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 1.1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 14 หมู่บ้าน ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลเหมือง หมู่ 1-5 ตำบลห้วยกะปิ หมู่ 5-6 ตำบลบ้านปึก หมู่ 5-7 ตำบลเสม็ด หมู่ 4-7 1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 1.2.1 ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2556 1.2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร 2 คน  นางสมพร แสวงดี วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.หลักสูตรและการสอน นางกาญจนา แสงสารพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.การบริหารการศึกษา 2. ประวัติโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข โรงเรียนแสนสุขเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2499 โดยแนวความคิดของนายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกลางดอนโดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพระผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง พ่อค้า และประชาชน ทั้งช่วยกันบริจาคที่ดิน และจัดหาทุนทรัพย์ และจัดหางบประมาณทำให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วถึงปัจจุบันนี้ และในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนแสนสุข ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนแสนสุข เป็น “ โรงเรียนชลกันยานูกูล แสนสุข ” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยมีประวัติ ความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 57 ปี ที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์ 038-381669 โทรสาร 038-382550 http : // www.saensuk.ac.th E-mail : saensuk @hotmail.com อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และศาลากลางจังหวัดชลบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนไป – กลับ มีนักเรียนทั้งหมด 1,556 คน ครู 53 คน มีอาคารเรียนถาวรแบบ 418 ค. จำนวน 2 หลัง จำนวน 36 ห้องเรียน อาคารอบจ.4 ชั้น 18 ห้องเรียน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง หอประชุม– โรงอาหารแบบ 002/12 1 หลัง หอประชุม– โรงพลศึกษา แบบ 100/27 1 หลัง อาคารสหกรณ์ร้านค้า 1 หลัง อาคารเรือนพยาบาล 1 หลัง อาคารที่พักนักกีฬาและครูพลศึกษา 1 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 5 หลัง 30 ที่ ลักษณะภูมิประเทศ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ร่มรื่นไปด้วยพันธ์ไม้ต่างๆ บริเวณภายในโรงเรียนมีถนนคอนกรีตเชื่อมโยงตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนไปทั่วบริเวณโรงเรียน โดยมีรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน ระบบสาธารณูปโภคใช้ประปาจากประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี และไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าหนองมน และชายหาดบางแสน ที่มีทางหลวงระดับประเทศ คือถนนสุขุมวิทผ่านชุมชนและโรงเรียน ประชากรที่อยู่ในบริเวณชุมชนนี้ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพทำประมง และรับจ้าง จึงทำให้นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทำการประมง ส่วนที่เหลือจะเป็นอาชีพพนักงาน และรับราชการเป็นส่วนน้อย โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนของโรงเรียนจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจนถึงมีฐานะยากจนเป็นส่วนมาก ลักษณะสภาพสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีชื่อเสียงในด้านอาหารประจำท้องถิ่น เช่น ข้าวหลาม อาหารทะเลต่างๆ เป็นต้น และมีประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เช่น ประเพณีวันไหลบางแสน ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น จึงทำให้โรงเรียนมีกิจกรรมทำร่วมกับชุมชนอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี