โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข 

                     อักษรย่อโรงเรียน  คือ  ส.ส. 

                     รูปเรือใบ  คือ  แทนการก้าวหน้าอย่างกล้าหาญในการทำอาชีพ

                     คลื่น 4 คลื่น  คือ  น้ำใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

                     น้ำคำ  คือ  วาจาที่ไพเราะ อ่อนหวาน

                             น้ำมือ  ฝืมือในการทำงาน น้ำ แทนความเยือกเย็น

                     หินหรือภูเขา  คือ  ความหนักแน่น เข้มแข็ง

                     ต้นไม้  คือ  ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เหมือนกิ่งก้านสาขาต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น

                     สีฟ้า  คือ  สีฟ้าแห่งน้ำทะเล

                     สีขาว  คือ  สีแห่งความบริสุทธิ์และคุณธรรมทั้งหลาย

  

 ข้อมูลทั่วไป 

                   รหัสโรงเรียน 10 หลัก   :  1020080311

                   รหัส Smis 8 หลัก  :  20012004

                   รหัส Obec 6 หลัก   :  080311

                   ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  :  แสนสุข

                   ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  :  Saensuk

                   ที่อยู่  :  หมู่ที่ - บ้านเลขที่ 2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20130   

                   โทรศัพท์  :  038-381669

                   โทรสาร   :  038-382550

                   E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   เว็บไซต์   :  www.saensuk.ac.th , เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ)

                   ระดับที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

                   วัน/เดือน/ปี ก่อตั้ง  :  11 กุมภาพันธ์ 2499

                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  เทศบาลเมืองแสนสุข

                   ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  :  4 กม.

                   ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  :  12 กม.

 

ประวัติโรงเรียนแสนสุข

                   โรงเรียนแสนสุขเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2499 โดยแนวความคิดของนายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกลางดอนโดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพระผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง พ่อค้า และประชาชนทั้งช่วยกันบริจาคที่ดินและจัดหาทุนทรัพย์ และจัดหางบประมาณทำให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วถึงปัจจุบันนี้และในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนแสนสุข ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนแสนสุข เป็น “โรงเรียนชลกันยานูกูล แสนสุข” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 57 ปี ...เพิ่มเติม

 

ลักษณะภูมิประเทศ

            โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ร่มรื่นไปด้วยพันธ์ไม้ต่างๆ บริเวณภายในโรงเรียนมีถนนคอนกรีตเชื่อมโยงตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนไปทั่วบริเวณโรงเรียน โดยมีรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน ระบบสาธารณูปโภคใช้ประปาจากประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี และไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าหนองมน และชายหาดบางแสน ที่มีทางหลวงระดับประเทศ คือถนนสุขุมวิทผ่านชุมชนและโรงเรียน ประชากรที่อยู่ในบริเวณชุมชนนี้ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพทำประมง และรับจ้างจึงทำให้นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทำการประมง ส่วนที่เหลือจะเป็นอาชีพพนักงานและรับราชการเป็นส่วนน้อย โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนของโรงเรียนจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจนถึงมีฐานะยากจนเป็นส่วนมากลักษณะสภาพสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีชื่อเสียงในด้านอาหารประจำท้องถิ่น เช่น ข้าวหลาม อาหารทะเลต่างๆ เป็นต้น และมีประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เช่น ประเพณีวันไหลบางแสน ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น จึงทำให้โรงเรียนมีกิจกรรมทำร่วมกับชุมชนอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี

 

⛅ ที่ตั้งโรงเรียน 

 

แผนผังอาคารโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

 

วิสัยทัศน์ 

                     โรงเรียนแสนสุขจัดการศึกษาได้มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 น้อมนำศาสตร์พระราชาเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่อย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีสมรรถนะการทำงานที่สอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 พันธกิจ

                   1. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

                   2. ส่งเสริม พัฒนางานวิชาการ จัดการเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน

                   4. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน และระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

                   5. ส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก

 เป้าประสงค์

                   1. มีระบบบริหารการจัดการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

                  2. นำหลักปรัชฐาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักเศษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ละปฏิบัติงาน

                  4. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาตนเอง เต็มตามความรู้ความสามารถและเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน และระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

                  5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  

ปรัชญา  :  การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต

คำขวัญ   :   มารยาทดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจเรียน

คติพจน์  :  ปญญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน)

 

⏺ต้นไม้ประจำโรงเรียน⏺ 

" ต้นโพทะเล "

                  - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thespesia populnca (L.) Soland. EX Correa

                  ชื่อสามัญ : Mallow tree, Portia Tree, Cork Tree, Rosewood of Seychelles, Tulip Tree

                  วงศ์ : MALVACEAE (The Mallow Family)

                  ชื่ออื่น ๆ : บากู (มาลายู, นราธิวาส, ปัตตานี), บ่อน้ำ, ปอมัดไทร, ปอกระหมัดไพร,โพธิ์ทะเล (ไทย)

                  ลักษณะทั่วไป : เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้น จะแตกกิ่งก้านสาขาโยกหยักไปหยักมา มีลำต้นเป็นสีเทาอ่อน ๆ และเปลือกจะเรียบเกลี้ยง มีลักษณะของต้นคล้ายกับต้นโพ ลำต้นจะสูงประมาณ 10 - 15 เมตร ใบ ลักษณะของใบจะคล้ายกับใบโพด้วย ใบจะแตกออกเป็นพุ่มหนาแน่น ออกใบเรียงสลับกันไปตามข้อต้น ใบจะแข็ง ตรงปลายใบจะไม่มีติ่งแหลมยาวอย่างใบโพ ใบจะมีสีเขียวเป็นมัน ขนาดของใบนั้นจะยาวประมาณ 3 - 5.5 นิ้ว ดอก มีสีเหลือง ลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกฝ้าย แต่ดอกจะไม่บานอ้าเต็มที่ จะบานกว้างประมาณ 3 นิ้ว วงในดอกจะเป็นสีม่วงคล้ำ ดอกจะมีอยู่ 5 กลีบ เกสรที่อยู่ในดอกนั้นจะโผล่ออกมาคล้ายกับดอกชบา เนื้อไม้ สีน้ำตาลอมแดงคล้ำ มีริ้วสีอ่อนและแก่กว่าสีพื้นสลับ เสี้ยนเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อยเนื้อละเอียดพอประมาณ เหนียวมากแข็งทนทาน เลื่อยไสกบตกแต่งง่าย ขัดชักเงาได้ดี น้ำหนักเนื้อไม้ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต ประมาณ 48 - 53 ปอนด์แหล่งที่เกิดหรือแหล่งที่พบขึ้นตามป่าชายทะเลทั่วไป พบบริเวณใกล้ป่าชายเลน

                  - ประโยชน์ : ผลและใบตำให้ละเอียดใช้พอกแก้หิดได้ เปลือกต้มกับน้ำแล้วนำไปล้างทำความ สะอาดแผลเรื้อรังได้ รากอ่อนใช้รับประทานเป็นยาบำรุง

                  แหล่งที่มาของข้อมูล : วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย (เล่มที่ 2). 2530 หน้า 613 กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์ 2530 กฤษเดช สุภาพไพบูรณ์และจิตต์ คงแสงไทย. พรรณไม้สมุนไพรในป่าชายเลน. รายงานการสัมมนาระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 - 11 กรกฎาคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ตรี กกกำแหง เรื่อง ไม้ที่มีประโยชน์ของประเทศไทย.หน้า 89 - 90. 2516