โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ของโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ปรัชญา : การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต คำขวัญ : มารยาทดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจเรียน คติพจน์ : ปญญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน)

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์