โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ตราสัญลักษณ์ สี และอักษรย่อโรงเรียน ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปญญา นรานํ รตนํ คือ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน (นรชน คือ คนดี) อักษรย่อ ช.น.ส. คือ อักษรย่อโรงเรียนแสนสุข รูปเรือใบ คือ แทนการก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในการทำอาชีพ คลื่น 4 คลื่น คือ น้ำใจ ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ น้ำคำ วาจาที่ไพเราะ อ่อนหวาน น้ำมือ ฝีมือในการทำงาน น้ำ แทนความเยือกเย็น หิน หรือภูเขา คือ ความหนักแน่น เข้มแข็ง ต้นไม้ คือ ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเหมือนกิ่งก้านสาขาต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า - ขาว สีฟ้า คือ สีฟ้าแห่งน้ำทะเล สัญลักษณ์ของชลบุรี สีขาว คือ สีแห่งความบริสุทธิ์และคุณธรรมททั้งหลาย