โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


  

          เดิมโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ชื่อว่า โรงเรียนแสนสุข โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนของสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          แรกเริ่มที่กำเนิดโรงเรียนนี้ มีมูลเหตุมาจากความคิดของ นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญดอน ซึ่งเห็นว่าเด็กๆ ในตำบลแสนสุขที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ในปีหนึ่งๆ มีจำนวนมาก ประกอบกับโรงเรียนวัดแจ้งเจริญดอนก็ได้เปิดสอนชั้นมัธยม สามัญปีที่ 1-2-3 (ชั้นประถมปีที่ 4-5-6) อยู่แล้ว เมื่อเด็กเรียนจบชั้นมัธยมสามัญปีที่ 3 แล้วบางคนไม่มีโอกาสไปศึกษาต่อในจังหวัด

          อันเนื่องมาจากฐานะของผู้ปกครอง จึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับสมาคมครูและผู้ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นมี กำนันวิสัย อูนากูล เป็นนายกสมาคม และต่างก็ได้ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน จึงทำหนังสือเสนอ ต่อทางราชการ เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมปีที่ 4-5-6 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 เปิดสอน ชั้นมัธยมปีที่ 4 เพียงห้องเดียว โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดแจ้งเจริญดอน และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนแสนสุข" มีอักษรย่อปักอกเสื้อเครื่องแบบนักเรียนว่า "ช.บ. 43" (ต่อมาใช้อักษรย่อ "ส.ส.") และให้นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

พ.ศ.2502

ได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญเป็นเงิน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนตามแบบกรมวิสามัญ มี 4 ห้องเรียน ไม่ได้ทาสี เมื่อสร้างเสร็จ ทางสมาคมครูและผู้ปกครอง พร้อมคณะครูได้ร่วมกัน จัดหาเงินเพื่อใช้จ่ายในการ ติดตั้งไฟฟ้าครบทั้ง 4 ห้องเรียน ได้เปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ.2503 โดยมีครูทั้งสิ้น จำนวน 3 คน คือ

1. นายแสวง ภัทรพิศาล

2. นายประมวล แช่มภักดี

3. นายประเสริฐ มงคล

พ.ศ.2505

มีครูเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5 คน คือ นายนัฐพงษ์ กนะกาศัย และ นายวิโรจน์ ฐิติวร

พ.ศ.2509

ได้ขยายชั้นเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 2 ห้องเรียน จีงมีห้องเรียนเป็น 2-1-1 และในปีนี้เองรัฐบาลได้โอนโรงเรียน ประชาบาล ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษายังคงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิมและกรมวิสามัญได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายแสวง ภัทรพิศาล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์

1 ต.ค.2511

นายแสวง ภัทรพิศาล ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแสนสุข และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมบ้านพักครูอีกจำนวน 1 หลังเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และจากจำนวนห้อง 3-2-2 เป็น 3-3-2

พ.ศ.2513

เปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 4-3-2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 หลัง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พ.ศ.2514

ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และในปีนี้เอง กรมสามัญศึกษาได้มี คำสั่งให้ นายแสวง ภัทรพิศาล ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" และให้ นายนัฐพงษ์ กนะกาศัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2515

1 ก.พ.2515

กรมวิสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นายปรีดา แก้วจินดา ครูโทโรงเรียนชลราษฎรอำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนแสนสุข ซึ่งคณะนั้นมีครู-อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 17 คนเนื่องจากบริเวณที่ตั้งอาคารเรียนในขณะนั้นมีเนื้อที่น้อยไม่สามารถ ขยายอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆได้ จำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดหา ที่ดินสำหรับขยายโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย

1. นายเฉลิม ศรีสมโพธิ์

2. นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์

3. นายประชา ศรีวิสุทธิ์

4. นายปรีดา แก้วจินดา

5. นายกมล กระแจะจันทร์

พ.ศ.2516

คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อย้ายโรงเรียนไปสร้าง ณ ที่แห่งใหม่ อยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ 800 เมตร อยู่ติดกับอาณาเขตวัดบางเป้งเป็นเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ท่านพระครูพรหมจริยาธิมุตติ์(หลวงพ่อกุหลาบ หรือ อาจารย์หลาบ) เจ้าอาวาสวัดบางเป้งในขณะนั้น มอบที่ดินส่วนตัวอีกจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา ซึ่งจำนวนที่ดินทั้งหมดก็ยังไม่พอสร้างโรงเรียนได้ท่านพระครูพรหมจริยาธิมุตติ์ จึงอนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางเป้งอีก 4 ไร่ 24 ตารางวา รวมเป็น 21 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา

พ.ศ.2518

กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ418 ค.

เป็นเงิน 3,600,000 บาท พร้อมงบประมาณสำหรับห้องส้วมนักเรียน บ้านพักภารโรง และบ้านพักครู อย่างละ 2 หลัง ระหว่างก่อสร้างนี้เอง นายปรีดา แก้วจินดา ถึงแก่กรรม นายประเสริฐ มงคล ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.2519

สิ่งก่อสร้างชุดแรกแล้วเสร็จ นายปราศรัย ชลวาสิน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ก็ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินมายังโรงเรียน แห่งใหม่ เลขที่ 92 หมู่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2519 ในปีเดียวกันนี้

กำนันสมชาย คุณปลื้ม ได้บริจาคเงินสร้างเสาธงให้โรงเรียน และมีการต่อเติม

ห้องใต้อาคารเรียนใช้เป็นห้องสมุด 1 ห้อง

พ.ศ.2520

พระครูพิพัฒน์ศีลคุณ(อาจารย์บัว) เจ้าคณะตำบลแสนสุขและเจ้าอาวาสวัดบางเป้ง มอบที่ดินธรณีสงฆ์ให้ใช้ในกิจการโรงเรียน เป็นเนื้อที่จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

ปีงบประมาณ 2521

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ค. (318 ล.) ครึ่งหลัง มี 9 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,900,000 บาท

พ.ศ.2525

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2527

กำนันสมชาย คุณปลื้ม บริจาคที่ดินด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนให้ จำนวน 1 ไร่

2 งาน 39 ตารางวา

พ.ศ.2531

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ค.(318 ล.) อีกครึ่งหลัง 9 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,750,000 บาท (รวมเป็นอาคารเรียนหลังที่2) ให้ใช้เป็นอาคารเรียนได้

ในปีการศึกษา 2532

พ.ศ.2534

โรงเรียนแสนสุขได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2534

พ.ศ.2535

นายชม พิมพ์สกุล มอบที่ดินที่อยู่ติดกับเขตโรงเรียนให้โรงเรียนแสนสุข จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ โรงเรียนทั้งสิ้น 37 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา

พ.ศ.2543

ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย จากกรมสามัญศึกษา เป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร แบบ 100/27 วงเงิน 4,240,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2543 และแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2544

พ.ศ.2544

 • ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 200,000 บาท ในการทาสีภายนอก อาคารเรียน 418 ค. ใหม่จำนวน 2 หลัง ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ในการปรับปรุง หอประชุม-โรงอาหาร แบบ 002/12 จำนวนเงิน 350,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารพยาบาลตามแบบกรม สามัญศึกษา เป็นเงิน 420,000 บาท โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พ่อค้า ประชาชน ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างรั้วโรงเรียน และเพื่อพัฒนาการศึกษาได้ัรับเงิน จำนวน 1,800,000 บาทได้รับงบประมาณสนับสนุน่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท ในการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน แบบ 418 ค. เป็นห้อง โสตทัศนศึกษา ห้องประชุมเล็กและห้องผู้บริหารโรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2544 เป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลห้องเรียนภาษาไทยดีเด่น ของศูนย์พัฒนาวิชาภาษาไทยจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2545

 • ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วงเงิน 558,000 บาท ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อนุรักษ์ พลังงาน ตามโครงการอาคารของรัฐ 2545 อาคาร : อาคารโรงเรียนแสนสุข ได้รับเงินจากกรมสามัญศึกษา เป็นค่าซ่อมแซมอาคารชั่วคราว จำนวน 4 ห้องเรียน วงเงิน 300,000 บาท

พ.ศ.2546

 • ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาในการปรับปรุงานเอนกประสงค์ ปูอิฐตัวหนอน พื้นที่ 625 ตารางเมตรวงเงิน 127,500 บาท ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างที่พักและที่ทำงานครู-อาจารย์ด้านกีฬา โรงเรียนแสนสุข ได้รับงบประมาณสนันสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 454,000 บาท ในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ เป็นค่าซ่อมแซมชุดฝึกปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 45 ชุด วงเงิน 130,000 บาท เ็ป็นค่าซื้อชุดมัลติมีเดีย วงเงิน 24,000 บาท และเป็นค่าจ้างครู ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน วงเงิน 300,000 บาท

พ.ศ.2547

 • ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 238,480 บาท ในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนมัลติมีเดีย ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 246,800 บาท ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยี ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 247,360 บาท ในการพัฒนาห้องสมุดเทคโนโลยี ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 67,326 บาท ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ของโรงเรียน

8 ตุลาคม 2547

โรงเรียนแสนสุข ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก " โรงเรียนแสนสุข " เปลี่ยนเป็น " โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข " ใช้ อักษรย่อ ช.น.ส.

พ.ศ.2548

 • ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 16,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ตามแบบ อบจ. จำนวน 1 หลัง ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 406,000 บาท จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,931,000 บาท ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน ได้รับเงิน
 • อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 760,000 บาท ปรับปรุง
 • สระน้ำของโรงเรียนให้เป็นที่พักผ่อน และสถานออกกำลังกายของชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศ สำหรับติดตั้งในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จากบริษัท ไดกิ้นประเทศไทย จำกัด จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 256,158 บาท ได้รับความอนุเคราะห์เงินจาก พระครูสิริพรหมจริยวัตร(หลวงพ่อศรี) เจ้าอาวาส วัดบางเป้ง
 • เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 95,000 บาท เพื่อติดตั้งในห้องสมุดโรงเรียน จัดสร้างศาลาไทยกลางสระน้ำ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
 • จัดสร้างโดยความเห็นชอบของ นายสมชาติ คุณปลื้ม โดยใช้งบประมาณของ สมาคม
 • ผู้ปกครองและครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขจำนวนเงิน 175,000 บาท จัดสวนอุทยานการศึกษา โดยสวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน
 • 280,000 บาท ที่ตั้งปัจจุบัน โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย 3
 • ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจาก
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18