โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายราเชนทร์ ศรีชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสาวลัดดาวรรณ สมพงษ์
เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน


นางสาวกิตติยา หุ่นทอง
เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน


นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน


นายกมล โพธิโชติ
หัวหน้างานชมรม To Be Number One

 


นายตรงเจตน์ จงกลาง
หัวหน้างานส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกจิตสำนึก


นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข


นายกิตติชัย ร่วมเขต
หัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด


นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์
หัวหน้างานดูแลระบบความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนแสนสุข


นางวรรณา โพธิ์แก้ว
งานธุรการ 

   

 


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิศว พิมพา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายมานะพล อำนวย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจีรภรณ์  เบิกนา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางธัญรดี ธนาชยเวคิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายปรมินทร์  กลิ่นขจร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6