โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

-ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

 -แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

 -แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

 -แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระ

-หลักสูตรสถานศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารคูปองครู

- แบบฟอร์มแผนการสอน

 -แบบฟฟอร์มหัวข้อสอบ

-แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 -ตัวอย่างรายงานผลโครงการประจำปีการศึกษา 2561  ไฟล์Word

-ตัวอย่างโครงการประจำปีการศึกษา2562

-มาตรฐานสถานศึกษา

ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

- คู่มือการใช้งาน Student Messenger สำหรับครูและบุคลากร

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-รายงานผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2561

-โครงสร้างหลักสูตร ปีหารศึกษา 2562 

         -หลักสูตร ม.ต้น

         -หลักสูตร ม.ปลาย