โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

➥ หลักสูตรสถานศึกษา

 แบบตรวจสอบเอกสาร/ร่องรอยและกลั่นกรองผลงานฯ ว21(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

แบบฟอร์มแผนการสอน

➥ แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

➥ มาตรฐานสถานศึกษา

 แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

➥ โครงสร้างหลักสูตร ปีหารศึกษา 2562 

         - หลักสูตร ม.ต้น

         - หลักสูตร ม.ปลาย

➥ เอกสารประกอบกิจกรรมชุมชนเเห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)โรงเรียนเเสนสุข

 เอกสารPLC ปรับเพิ่มเติม

➥ ตัวชี้วัดหลักสูตรสำหรับ ว21 

 

➥ คู่มือการใช้โปรแกม meet for pc ประชุมออนไลน์ 

➥ คู่มือการใช้โปรแกม meet for android ประชุมออนไลน์ 

➥ คู่มือการใช้โปรแกม meet for ios ประชุมออนไลน์ 

 

➥ แบบบันทึกข้อความขออนุญาตสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 

➥ ตัวอย่างสรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2563

➥ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระประจำปีการศึกษา 2563 (SAR) 

➥ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายบุคคลประจำปีการศึกษา 2563 (SAR)

 แผนนิเทศการสอน 2563 

งานวัดผลประเมินผล

         1. แบบรายละเอียดหัวข้อสอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         2. แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อสอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         3. แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อสอบหัวหน้าหมวด (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         4. แบบรายงานนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         5. แบบบันทึกข้อความให้นักเรียนติด  0, ร, มส (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         6. แบบรายงานผลการตรวจสอบคะแนน (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         7. แบบขอมีสิทธิ์สอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         8.  แบบนักเรียนคาดว่าจะติด ร (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         9.  แบบบันทึกการเรียนซ้ำ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

        10. บันทึกข้อความ ขอแก้ไขผลการเรียน (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

        11. บันทึกข้อความขออนุญาตสอบนอกตารางสอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแสนสุข พ.ศ.2567 - 2570