โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

-หลักสูตรสถานศึกษา

-แบบตรวจสอบเอกสาร/ร่องรอยและกลั่นกรองผลงานฯ ว21(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

- แบบฟอร์มแผนการสอน

-แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

-มาตรฐานสถานศึกษา

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-โครงสร้างหลักสูตร ปีหารศึกษา 2562 

         -หลักสูตร ม.ต้น

         -หลักสูตร ม.ปลาย

-เอกสารประกอบกิจกรรมชุมชนเเห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)โรงเรียนเเสนสุข

-เอกสารPLC ปรับเพิ่มเติม

-ตัวชี้วัดหลักสูตรสำหรับว21 
-คู่มือการใช้โปรแกม meet for pc ประชุมออนไลน์ 
-คู่มือการใช้โปรแกม meet for android ประชุมออนไลน์ 
-คู่มือการใช้โปรแกม meet for ios ประชุมออนไลน์ 
-แบบบันทึกข้อความขออนุญาตสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
-ตัวอย่างสรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2563
-รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระประจำปีการศึกษา 2563 (SAR) 
-
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายบุคคลประจำปีการศึกษา 2563 (SAR)
แผนนิเทศการสอน 2563 

 

งานวัดผลประเมินผล

          1. แบบรายละเอียดหัวข้อสอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         2. แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อสอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         3. แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อสอบหัวหน้าหมวด (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         4. แบบรายงานนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         5. แบบบันทึกข้อความให้นักเรียนติด  0, ร, มส (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         6. แบบรายงานผลการตรวจสอบคะแนน (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         7. แบบขอมีสิทธิ์สอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         8.  แบบนักเรียนคาดว่าจะติด ร (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

         9.  แบบบันทึกการเรียนซ้ำ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

        10. บันทึกข้อความ ขอแก้ไขผลการเรียน (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )

        11. บันทึกข้อความขออนุญาตสอบนอกตารางสอบ (ดาวน์โหลด :  Word / PDF )