โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

-ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

 -แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

 -แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

 -แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระ

-หลักสูตรสถานศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารคูปองครู

-แบบตรวจสอบเอกสาร/ร่องรอยและกลั่นกรองผลงานฯ ว21(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

- แบบฟอร์มแผนการสอน

 -แบบฟฟอร์มหัวข้อสอบ

-แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

-ตัวอย่างรายงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562

-ตัวอย่างโครงการประจำปีการศึกษา 2563

-แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

-มาตรฐานสถานศึกษา

ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

- คู่มือการใช้งาน Student Messenger สำหรับครูและบุคลากร

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-รายงานผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2561

-โครงสร้างหลักสูตร ปีหารศึกษา 2562 

         -หลักสูตร ม.ต้น

         -หลักสูตร ม.ปลาย

-เอกสารประกอบกิจกรรมชุมชนเเห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)โรงเรียนเเสนสุข

-เอกสารPLC ปรับเพิ่มเติม

-ตัวชี้วัดหลักสูตรสำหรับว21 
-คู่มือการใช้โปรแกม meet for pc ประชุมออนไลน์ 
-คู่มือการใช้โปรแกม meet for android ประชุมออนไลน์ 
-คู่มือการใช้โปรแกม meet for ios ประชุมออนไลน์ 
-การใช้งาน OBs Studio ในการบันทึกวิดีโอประกอบการเรียนการสอน
-โทรศัพท์เป็น webcamใช้กับ โปรแกรม OBS บน PC สอนออนไลน์
-แบบบันทึกข้อความขออนุญาตสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
-ตัวอย่างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พ,ศ.2563
 
 

ลิ้งค์น่าสนใจ