โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มต่างๆของโรงเรียน

-แบบฟอร์มปกแผนการสอนและหัวแบบแผนการเรียน

แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5)

-หนังสือจากสพม.18 ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ
-แบบฟอร์ม บค_01
-แบบฟอร์ม บค_02
-แบบฟอร์ม บค_03

 

 แบบฟอร์มต่างๆของโรงเรียนปีการศึกษา 2560 

-ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

 -แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล

 -แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

 -แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระ

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์