โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

แบบฟอร์มต่างๆของโรงเรียน

-แบบฟอร์มปกแผนการสอนและหัวแบบแผนการเรียน
-รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
-รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
-รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
-รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
-รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
-รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5)
แบบฟอร์มสรุปโครงการและเนื้อหาปี2559
-หนังสือจากสพม.18 ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ
-แบบฟอร์ม บค_01
-แบบฟอร์ม บค_02
-แบบฟอร์ม บค_03

แบบฟอร์มต่างๆของโรงเรียนปีการศึกษา 2560 
-ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์