โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

   
  นายประโยชน์ กีรติปกรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

     

นายบุญสืบ มะปรางหวาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

 

สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

คณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร บุคลากรโรงเรียนแสนสุข 
ฝ่ายบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนสุข
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
ครู-เจ้าที่ธุระการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว

นิสิตฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ