โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

    ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

 

                                
          สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อย
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
                กลุ่มบริหารงานทั่วไป
        นางจันทร์จิรา สุพลดี       
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
           กลุ่มบริหารงานวิชาการ
            กลุ่มบริหารงานบุคคล
             การเงินและสินทรัพย์


นางผาณิตดา ภาณุพินทุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

                ➥  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ➥  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแสนสุข

             ➥  กลุ่มสาระภาษาไทย

           ➥  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

           ➥  กลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

           ➥  กลุ่มสาระศิลปะ

           ➥  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

           ➥  กลุ่มสาระการงานอาชีพ

           ➥  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

           ➥  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

           ➥  กลุ่มกิจกรรมแนะแนว

           ➥  ครูธุรการ

           ➥  ลูกจ้างประจำ

           ➥  ลูกจ้างชั่วคราว