โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

     นายอดิพงษ์  สุขนาค
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

 

                                
          นายคมสันต์ วงษ์ชาลี
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
         นายอดิศร์ กาญจนไพริน
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
         กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
          นายวสุพจน์  นออ่อน
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
               กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางผาณิตดา ภาณุพินทุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

                ➥  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ➥  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแสนสุข

             ➥  กลุ่มสาระภาษาไทย

           ➥  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

           ➥  กลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

           ➥  กลุ่มสาระศิลปะ

           ➥  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

           ➥  กลุ่มสาระการงานอาชีพ

           ➥  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

           ➥  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

           ➥  กลุ่มกิจกรรมแนะแนว

           ➥  ครูธุรการ

           ➥  ลูกจ้างประจำ

           ➥  ลูกจ้างชั่วคราว