โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

คำสั่งโรงเรียน


คำสั่งโรงเรียนปี 2561
คำสั่งโรงเรียนแสนสุขปี 2562
คำสั่งโรงเรียนแสนสุขปี 2563

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ 61/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนแสนสุข 

คำสั่งที่ 17/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสถาปนา โรงเรียนเเสนสุข ครบรอบปีที่ 64

คำสั่งที่40/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแสนสุข (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑

กำหนดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 53/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนแสนสุข  ประจำปีการศึกษา  2563

คำสั่งที่ 57/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คำสั่งที่ 71/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษาประจำเดือนมีนาคม  2563  ถึงเดือนเมษายน  2563 

คำสั่งที่ 74เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  และร่วมกิจกรรมประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน  ประจำปี  2563

คำสั่งที่ 80/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 82/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ตรวจข้อสอบ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 87/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่92/2563  เรื่องเเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนฯลฯ

คำสั่งที่ 93/2563 ร เรื่องแก้ไขคำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบฯลฯ

คำสั่งที่99/2563 เรื่องเเก้ไขคำสั่ง(เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา)

คำสั่งที่ 110/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแสนสุข

คำสั่งที่ 111/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม  2563  ถึงเดือนมิถุนายน  2563

คำสั่งที่ 114/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนแสนสุข ผ่านระบบ  Video  Conference 

คำสั่งที่ 116/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน  คุมสอบ  รายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2563 (แก้ไข)

คำสั่งที่119/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

คำสั่งที่ 130/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ