โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ครู - เจ้าที่ธุระการ

       

  นางวรรณา โพธิ์แก้ว

นางสาวนิติยา  กุลขจรพันธ์

 นางสาวชลนันท์   อุดมพงษ์