โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางวรรณา โพธิ์แก้ว


นางสาวนิติยา  กุลขจรพันธ์


นางสาวนภาพร ส่งศิลป์สอาด

นายณัฐพล  รักษาญาติ