โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


บุคลากร


สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายอภิสิทธิ์  โอชะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 
นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ
เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายกมล โพธิโชติ 
หัวหน้างานสำนักงาน
อำนวยการ

นายวิศว พิมพา
หัวหน้างานบริการห้องพิเศษ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวจตุพร  บรรเทา
หัวหน้างานบริการประดับและตกแต่งอาคารสถานที่

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

นางสาวน้ำฝน ศรประดิษฐ์ 
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน

นายธรรมรัฐ ศรีเตชะ
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนและห้องเรียน
หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิล
และศูนย์มูลค่าเพิ่ม


นางสาวกมลชนก เคล้าศรี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายสุพรรณ์  จันทร์สมุทร์
หัวหน้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์

นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างานเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร
หัวหน้างานบริการอาคาร
ประกอบการ
หัวหน้างานโภชนาการ
และดูแลโรงอาหาร

นางสาวภัทรพร  สุจริต
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวธีราพร  ศรีทอง
หัวหน้างานบริการและต้อนรับทั่วไป
     

 

 

 

 

 


สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายราเชนทร์ ศรีชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นางสาวลัดดาวรรณ สมพงษ์
เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน


นางสาวกิตติยา หุ่นทอง
เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน


นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน


นายกมล โพธิโชติ
หัวหน้างานชมรม To Be Number One

 


นายตรงเจตน์ จงกลาง
หัวหน้างานส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกจิตสำนึก


นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข


นายกิตติชัย ร่วมเขต
หัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด


นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์
หัวหน้างานดูแลระบบความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนแสนสุข


นางวรรณา โพธิ์แก้ว
งานธุรการ 

   

 


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิศว พิมพา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายมานะพล อำนวย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจีรภรณ์  เบิกนา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางธัญรดี ธนาชยเวคิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายปรมินทร์  กลิ่นขจร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6