โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

ลูกจ้างชั่วคราว

นายธวัชชัย  สุริยพร 


นายพรชัย ขันทะชา 

นางสาวนิตยา เขียนนอก

นางบัวเลียน กึ่งไกร

นางสาวจำเรียง มาละดี

นางสาคร สุภาพ