โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ลูกจ้างชั่วคราว

       

 นายธวัชชัย  สุริยพร

 นายพรชัย ขันทะชา

นางสาวนิตยา เขียนนอก

 นางสมฤทธิ์ บุตรโคตร

       
 นายคมทัต  สุขเจริญ  นายประเวช  มาลี นางสุนัย อ่อนสำโรง