โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ลูกจ้างชั่วคราว

       

 นายธวัชชัย  สุริยพร

 นายพรชัย ขันทะชา

นางสาวนิตยา เขียนนอก

 นางสมฤทธิ์ บุตรโคตร

       
 นายคมทัต  สุขเจริญ  นายประเวช  มาลี นางสุนัย อ่อนสำโรง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์