โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

 

นางสาวจตุพร  บรรเทา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

 ว่าที่ร้อยตรีจิราดี เซาะไธสง

 นายวิศว พิมพา

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง

 นางสาวชิดชนก วงษ์ศรีหทัย

     
นางสาวศรุตา  จันทขันธ์