โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

 

นางสาวจตุพร  บรรเทา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 ว่าที่ร้อยตรีจิราดี เซาะไธสง

 นายวิศว พิมพา

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง

 นางสาวศรุตา  จันทขันธ์

   
  นายกมล โพธิโชติ นางสาวชิดชนก  จันตะเภา