โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 
นายวิศว พิมพา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายกมล โพธิโชติ 


นายมลชัย ปุจฉาการ


นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง


นางสาววรัชญา ขมหวาน

นางสาวนุชนารถ ดีนอก

นางสาวนัทชริดา จันทร์หอม