โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 
นายวิศว พิมพา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศรุตา จันทขันธ์


ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวดี วงษ์จำรัส


นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง


นางสาวจตุพร  บรรเทา


นายกมล โพธิโชติ 


นายมลชัย ปุจฉาการ

นางสาวนัทชริดา จันทร์หอม