โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

 

 นางสาวศรุตา  จันทขันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 ว่าที่ร้อยตรีจิราดี เซาะไธสง

 นายวิศว พิมพา

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง

นางสาวจตุพร  บรรเทา

   
  นายกมล โพธิโชติ
นายมลชัย ปุจฉาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ