โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 
นางสติล  คุณปลื้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแสนสุข 

 

 
  พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 
พระมหาประยุทธ  จนฺทวํโส
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


  

       
นายเดช  ธีรสุนทรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
พล.ร.อ.มานัส  ทองเจียม ร.น.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางสุรางค์ สิริวัฒนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายสุคนธ์  สินทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
       
นายสวัสดิ์  หอมปลื้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวิม  กัลปนาท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ 
นางสาววราภรณ์  ฉันทกิจ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ 
นายภราดร  มีรักษ์
ผู้ทรงครู
กรรมการ


       
นางชื่นชม  ศุภพิชญ์นาม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ 
นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีธานี  ชาวสวน
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ 
นายอดิพงษ์ สุขนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กรรมการและเลขานุการ