โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

นางอุทุมพร  พิระภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา  ทองยิ่ง

 นางอนงค์  ณ บางช้าง

นางถิรนันท์  บุณยพรรค 

นางสาวณัฐชยา  รักษา นางสาวอลิชา  แซ่ว้า  นางสาวศิริขวัญ  ทองคำเหลือง  นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์  นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ