โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

นางสาวสุชาดา  ทองยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   

 นางสาวณัฐชยา  รักษา

 

 นางอนงค์  ณ บางช้าง

นางถิรนันท์  บุณยพรรค

 

 นางอุทุมพร  พิระภิญโญ

       
 นางสาวอลิชา  แซ่ว้า  นางสาวศิริขวัญ  ทองคำเหลือง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์