โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางอุทุมพร พิระภิญโญ


 นางสาวชัชริน เจริญศรี


นางสาวรัตติยาพร 
ศรีบริบูรณ์

นางสาวนันทิดา ปินะสุ

นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ

นางสาวภัคชาภา  ทองคำเหลือง

นางสาวสุชาดา เคนคำ

 นางสาวปฐมาภรณ์ เนียมศิริ


นางสาวนิตยา กงเพชร