โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


นางสาวณัฐชยา  รักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางอุทุมพร พิระภิญโญ


 นางสาวชัชริน เจริญศรี


นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ

นางสาวภัคชาภา  ทองคำเหลือง

นางสาวนันทิดา ปินะสุ


นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์

นางสาวสุชาดา เคนคำ

 นางสาวปฐมาภรณ์ เนียมศิริ