โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


นางสาวณัฐชยา  รักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางอุทุมพร พิระภิญโญ


 นางสาวชัชริน เจริญศรี


นางสาวอลิชา  แซ่ว้า

นางสาวศิริขวัญ  ทองคำเหลือง

นางสาวนันทิดา ปินะสุ


นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์


นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ


     นางสาวสุชาดา เคนคำ

นางสาวปฐมาภรณ์ เนียมศิริ