โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นางสาวณัฐชยา  รักษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา  ทองยิ่ง

 นางอนงค์  ณ บางช้าง

นางถิรนันท์  บุณยพรรค 

 นางอุทุมพร  พิระภิญโญ นางสาวอลิชา  แซ่ว้า น.ส.ศิริขวัญ  ทองคำเหลือง น.ส.รัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์  นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ