โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแสนสุข กำลังปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1.


นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์

ครูใหญ่ 17 พ.ค.2499 - 1 มิ.ย. 2500
2.
นายแสวง ภัทรพิศาล
ครูใหญ่ 1 มิ.ย.2500 - 8 มิ.ย. 2514
3.
นายปรีดา แก้วจินดา
ครูใหญ่ 1 ก.พ.2515 - 31 ก.ค. 2518
4.
นายปราศรัย ชลวาสิน
อาจารย์ใหญ่ 14 พ.ย..2518 - 12 พ.ค. 2524
5.
นายประเสริฐ มงคล
ผู้อำนวยการ 12 พ.ค. 2524 - 9 ธ.ค. 2530
6.
นางสมปรารถนา เนตราคม
ผู้อำนวยการ 9 ธ.ค. 2530 - 5 พ.ย. 2532
7.
นางอุไรวรรณ สุพรรณ
ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2532 - 5 พ.ย. 2535
8.
นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล
ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2535 - 22 พ.ย. 2539
9.
นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร
ผู้อำนวยการ 22 พ.ย. 2539 - 11 ม.ค. 2542
10.

นายสมคิด ดีรัศมี

ผู้อำนวยการ 11 ม.ค. 2542 - 16 ธ.ค.2542
11.
นายปรีชา ธีระวิทย์
ผู้อำนวยการ 16 ธ.ค.2542 - 29 ม.ค. 2544
12.
นางเตือนใจ อรัญยะนาค
ผู้อำนวยการ 29 ม.ค. 2544 - 8 ม.ค. 2546
13.
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการ 8 ม.ค.2546 - 4 พ.ย. 2546
14.

นายเสวก พลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ 5 พ.ย. 2546 - 20 ธ.ค. 2549
15.

นายอุทัย สิงห์โตทอง

ผู้อำนวยการ 12 ก.พ. 2550 - 8 ต.ค. 2551
16.

นายจำโนทย์ ปล้องอุดม

ผู้อำนวยการ 8 ต.ค. 2551 - 7 พ.ย. 2556
17.

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์

ผู้อำนวยการ 8 พ.ย.2556 - 30 ก.ย. 2558
18.

นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการ 6 พ.ย.2558 - 15 ต.ค..2561
19.

ผู้อำนวยการ  16 ต.ค.2561 - 4 ก.ค.2562 
 20. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ

5 ก.ค.2562 - 2 ก.พ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.    รักษาการแทน 
ผู้อำนวยการ         

  3 ก.พ. 2563 - ปัญจุบัน

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ