โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

ลำดับที่ 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1.


นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์

       ครูใหญ่

  17 พ.ค.2499 - 1 มิ.ย.2500

      2.


นายแสวง ภัทรพิศาล

       ครูใหญ่

   1 มิ.ย.2500 - 8 มิ.ย.2514

       3.


นายปรีดา แก้วจินดา

       ครูใหญ่

   1 ก.พ.2515 - 31 ก.ค.2518

      4.


นายปราศรัย ชลวาสิน

  อาจารย์ใหญ่

  14 พ.ย.2518 - 12 พ.ค.2524

      5.


นายประเสริฐ มงคล

  ผู้อำนวยการ

   12 พ.ค.2524 - 9 ธ.ค.2530

      6.


นางสมปรารถนา เนตราคม

  ผู้อำนวยการ

   9 ธ.ค.2530 - 5 พ.ย.2532

      7.


นางอุไรวรรณ สุพรรณ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   5 พ.ย.2532 - 5 พ.ย.2535

      8.


นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   5 พ.ย.2535 - 22 พ.ย.2539

      9.


นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  22 พ.ย.2539 - 11 ม.ค.2542

     10.


นายสมคิด ดีรัศมี

     ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   11 ม.ค.2542 - 16 ธ.ค.2542

      11.


นายปรีชา ธีระวิทย์

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   16 ธ.ค.2542 - 29 ม.ค.2544

     12.


นางเตือนใจ อรัญยะนาค

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   29 ม.ค.2544 - 8 ม.ค.2546

     13.


นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   8 ม.ค.2546 - 4 พ.ย.2546

     14.


นายเสวก พลสวัสดิ์

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   5 พ.ย.2546 - 20 ธ.ค.2549

     15.


นายอุทัย สิงห์โตทอง

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  12 ก.พ.2550 - 8 ต.ค.2551

     16.


นายจำโนทย์ ปล้องอุดม

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   8 ต.ค.2551 - 7 พ.ย.2556

     17.


นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   8 พ.ย.2556 - 30 ก.ย.2558

     18.

นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   6 พ.ย.2558 - 15 ต.ค.2561

     19.


ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   16 ต.ค.2561 - 4 ก.ค.2562 

     20.


นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต

   รักษาการแทน
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

    5 ก.ค.2562 - 2 ก.พ.2563 

 

 

 

 

 

 

     21.


นายประโยชน์ กีรติปกรณ์

   รักษาการแทน
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

    3 ก.พ.2563 - 8 ธ.ค.2564

 

 

 

 

 

     22.

 
นายอดิพงษ์  สุขนาค

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     24 พ.ย.2564 - ปัจจุบัน