โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นายบุญสืบ มะปรางหวาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุกัญญา แย้มกสิกร 

 นางสาวภัทรพร  สุจริต

นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์

 นางดารณี  จงจิตต์

     

 นายพิสิฐ  มูลสาร

 นางสุนิสา  วรรัตน์

 

นางเพียงฤทัย  กระแสร์ชล

 

นางสาวนลินญา  บุญเต็ม

 

       

นางสิริกร  มุสิกนวบุตร

 

นางจันทร์จิรา  สุพลดี


นางสาวนภา  ศิริบุบผา