โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางสาวนภา ศิริบุบผา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายบุญสืบ มะปรางหวาน


 นางสิริกร  มุสิกนวบุตร


นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว


นางสุนิสา วรรัตน์


นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล


นางสาวนลินญา บุญเต็ม


นายพิสิฐ มูลสาร


นางสาวภัทรพร  สุจริต


นางสาวน้ำฝน ศรประดิษฐ์ 


นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโกศล


นางสาวเมธาวี คนกลาง

นางสาวกนกวรรณ อาปัจชิง  


นายณัฐพล รัตนโสภา