โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางสาวนภา ศิริบุบผา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวนลินญา บุญเต็ม


นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล


นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว


นางสุนิสา วรรัตน์

นางสาวน้ำฝน ศรประดิษฐ์ 

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโกศล


นางสาวเมธาวี คนกลาง


นางสาวภัทรพร  สุจริต

นางสาวกนกวรรณ อาปัจชิง 


นายณัฐพล รัตนโสภา