โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นายบุญสืบ มะปรางหวาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดารณี  จงจิตต์

 นางสิริกร  มุสิกนวบุตร

นางจันทร์จิรา สุพลดี

นางสุนิสา วรรัตน์


 

นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล

นางสาวนลินญา บุญเต็ม

นายพิสิฐ มูลสาร 

นางสาวภัทรพร  สุจริต

 
 

 

นางสาวนภา ศิริบุบผา

น.ส.น้ำฝน ศรประดิษฐ์