โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางสาวภัทรพร  สุจริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวนภา ศิริบุบผา


นางสาวเมธาวี คนกลาง


นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว


นางสุนิสา วรรัตน์

นางสาวน้ำฝน ศรประดิษฐ์ 

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโกศล


นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล


นายปณตพล สุเมทานนท์


นางสาวราตรี ขัติยศ


นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว

 นางสาวกนกวรรณ อาปัจชิง


นายณัฐพล รัตนโสภา