โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

นายบุญสืบ มะปรางหวาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุกัญญา แย้มกสิกร 

 นางสาวภัทรพร  สุจริต

นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์

 นางดารณี  จงจิตต์

     

 นายพิสิฐ  มูลสาร

 นางสุนิสา  วรรัตน์

 

นางเพียงฤทัย  กระแสร์ชล

 

นางสาวนลินญา  บุญเต็ม

 

       

นางสิริกร  มุสิกนวบุตร

 

นางจันทร์จิรา  สุพลดี


นางสาวนภา  ศิริบุบผา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์