โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

นายบุญสืบ มะปรางหวาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนภา ศิริบุบผา

 นางสิริกร  มุสิกนวบุตร

นางจันทร์จิรา สุพลดี

นางสุนิสา วรรัตน์


 

นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล

นางสาวนลินญา บุญเต็ม

นายพิสิฐ มูลสาร 

นางสาวภัทรพร  สุจริต

 
   

 

นางสาวน้ำฝน ศรประดิษฐ์  นางสาวหทัยรัตน์  ศรีโกศล  นางสาวเมธาวี คนกลาง 

ลิ้งค์น่าสนใจ