โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

นิสิตฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

นายกิติภูมิ  รอดภัย

หัวหน้านิสิตฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

นางสาวดิญานะห์  ขันธชัย

นางสาวสุนารี สุขนันต์

 นางสาวสุภัสสร  เศรษฐาวงศ์ 

นางสาววนัชญา วงศรี

นายกฤษณะ กินนะลี

นายรังสรรค์  ดวงโสภา 

นายกิตติพัฒน์  อิทธิไกวัล 

 นายโกญจนาท  ทองลี 

     

 

 นางสาวพรพิมล  ปทุมวงศ์

นางสาวสุภาพร  พรมพิลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ