โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางธัญรดี ธนาชยเวคิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายราเชนทร์ ศรีชัย


นางสาวเจนจิรา นิ่มวัฒนกุล


นายจรสสร เจริญสุข

 
นายธรรมรัฐ ศรีเตชะ