โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางธัญรดี ธนาชยเวคิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายราเชนทร์ ศรีชัย


นายมานะพล อำนวย


นางสาวเจนจิรา นิ่มวัฒนกุล

 
นายธรรมรัฐ ศรีเตชะ