โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

 นายชนก  สังคะรินทร์

สิบเอกจิรวัฒน์  อินทรน้อย

นายราเชนทร์  ศรีชัย

     
 นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล นายมานะพล อำนวย