โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางจันทร์จิรา สุพลดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ 

  
นางผาณิตดา ภาณุพินทุ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

 

 


นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
(งานบุคคล)
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางสาวมัทนา ชื่นเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
(งานงบประมาณ)
หัวหน้างานบัญชี

 


นางอาภากร  กระจายกลาง
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์
หัวหน้างานการสร้างขวัญและกำลังใจ


นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์
หัวหน้างานทะเบียน สถิติครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (E-MIS)
หัวหน้างานบันทึกการประชุมของโรงเรียน


ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพ
รินทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานแผนงาน


นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง


นางสาวสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร/ID Plan


นางอุทุมพร พิระภิญโญ
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์


นางสาวเมธาวี คนกลาง
หัวหน้างานยานพาหนะ


นายปรมินทร์  กลิ่นขจร
หัวหน้างานการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


นางสาวนันทิดา ปินะสุ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
นางสาวจีรภรณ์  เบิกนา
หัวหน้างานวิทยฐานะและการประเมินครูผู้ช่วย