โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางอาภากร กระจายกลาง

นางสาวปิยนุช  แต้มทอง 

นายสมวงค์  จงกลาง

 นายโอภาส  สถิตย์เสถียร

       
 นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ นางสาวนันท์ณภัทร  ทิพเจริญ  นางสาวพราวนภา  แก้วลุน   นางสาวสินจัย  นกไธสง
       

นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู

นางสาวอภิญญา  กลิ่นถือศีล

 นางสาวอัจฉรา วงศ์สุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์