โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางอาภากร กระจายกลาง

นางสาวปิยนุช  แต้มทอง 

นายสมวงค์  จงกลาง

 นายโอภาส  สถิตย์เสถียร

       
 นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ นางสาวนันท์ณภัทร  ทิพเจริญ  นางสาวพราวนภา  แก้วลุน   นางสาวสินจัย  นกไธสง
       

นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู

นางสาวอภิญญา  กลิ่นถือศีล

 นางสาวอัจฉรา วงศ์สุนทร