โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี


นางอาภากร  กระจายกลาง


นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์


นายอภิสิทธิ์  โอชะ 


นางสาวพราวนภา  แก้วลุน


นางสาวมัทนา ชื่นเจริญ


นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์


นางสาวกมลชนก เคล้าศรี

 
นางสาวลัดดา ชูสวัสดิ์


นางสาวลัดดาวรรณ สมพงษ์

 นางสาวศศิวิมล ทองขาว

 
นางสาวกิตติยา หุ่นทอง


นางสาวนริศรา  แก้วกัญหา   

 

 


นางสาวสิวินีย์  พรหมบุตร
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 
นางผาณิตดา ภาณุพินทุ


นางสุวิมล จงมีสุข


นางสาววาสนา ผาสุขหัส

    
    นางสาวพรรณธิดา สามปิมปา


นางวรรณา โพธิ์แก้ว


นางสาวกฤติกานต์ มากศิริ


นายสุดเขตต์  แจ่มกลาง