โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี

นายโอภาส สถิตย์เสถียร

นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์

นางอาภากร กระจายกลาง 

     
นางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญ นางสาวอภิญญา กลิ่นถือศีล นางสาวพราวนภา  แก้วลุน   นางสาวสินจัย  นกไธสง


 

  

 

นายอภิสิทธิ์  โอชะ 

นางสาวอัจฉรา วงศ์สุนทร

นางสาวมัทนา พรมชนะ 


นางสาวลัดดา ชูสวัสดิ์

  นายพูนศักดิ์ พิมพา
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  

 

 

นางสาวสิวินีย์  พรมบุตร
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี่ 

 
 

นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร

นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ 

นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา 

นางสาวกุลญาดา  วงศ์จันทร์

     
 

นายวีระยุทธ ลาศสะสุด

 นายพิสัณห์ ผลบุญ
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ