โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี

นายโอภาส สถิตย์เสถียร

นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์

นางอาภากร กระจายกลาง 

     
 น.ส.นันท์ณภัทร ทิพเจริญ น.ส.อภิญญา กลิ่นถือศีล น.ส.พราวนภา  แก้วลุน   นางสาวสินจัย  นกไธสง


 

  
 

นางสาวมัทนา พรมชนะ

นางสาวอัจฉรา วงศ์สุนทร

 นางสาวปิยะนุช แต้มทอง