โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


นางอาภากร  กระจายกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี


นายโอภาส สถิตย์เสถียร


นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์


นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู


นางสาวพราวนภา  แก้วลุน


นางสาวมัทนา ชื่นเจริญ


นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์


นางสาวกมลชนก เคล้าศรี

 
นายอภิสิทธิ์  โอชะ 


นางสาวลัดดา ชูสวัสดิ์


นางสาวนริศรา  แก้วกัญหา


นางสาวกิตติยา หุ่นทอง 

 

 

 
นางสาวสิวินีย์  พรหมบุตร
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 
นางผาณิตดา ภาณุพินทุ


นางสาววาสนา ผาสุขหัส


นางสาวพรรณธิดา สามปิมปา


       นางวรรณา โพธิ์แก้ว

นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์


นางสาวกฤติกานต์ มากศิริ