โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์     

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
   

นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์

นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว

 

นางสาวปางรัก  สำแดงเดช 

 

นางสาวไรรา  เนื่องดิถี

 

       

นางสาวปราณี  สีฉ่ำ

 

นายจักรพงษ์  รัตนสงคราม

 

นางนันทา  ผลบุญ

 

นายธนพัฒน์  บุระทอน

 

       

 นางวรรณา  โพธิ์แก้ว

 

นางสาวทัศนีย์  เชยชม

 

นายตรงเจนต์  จงกลาง