โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์


นายตรงเจตน์ จงกลาง


ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพ
รินทร์

นางสาวสิรินนาถ พินิจการ

นางสาวไรรา  เนื่องดิถี

นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช

นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว

นายกิตติชัย ร่วมเขต


นายอัมรินทร์ เขื่อนเมือง 

นางสาวทัศนีย์ เชยชม