โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นายตรงเจตน์ จงกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์


นางสาวไรรา  เนื่องดิถี


ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพ
รินทร์

นางสาวสิรินนาถ พินิจการ


นางสาวณัฐพร ผาสุข

นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช


นายกิตติชัย ร่วมเขต


นายอัมรินทร์ เขื่อนเมือง 

 

 

 

 

 

นายณัฐพล เลิศแก้วศรี