โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก





 

หน่วยงานหลัก



 









นางสาวปางรัก  สำแดงเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์

นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว 

  ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์     

นางสาวไรรา  เนื่องดิถี 

 

นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช

นายกิตติชัย ร่วมเขต

นายตรงเจตน์  จงกลาง

นางสาววนิดา เขียวดี

      

 

นางสาวสิรินนาถ พินิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ