โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์     

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
   

นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์

นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว

 

นางสาวปางรัก  สำแดงเดช 

 

นางสาวไรรา  เนื่องดิถี

 

       

นางสาวปราณี  สีฉ่ำ

 

นายจักรพงษ์  รัตนสงคราม

 

นางนันทา  ผลบุญ

 

นายธนพัฒน์  บุระทอน

 

       

 นางวรรณา  โพธิ์แก้ว

 

นางสาวทัศนีย์  เชยชม

 

นายตรงเจนต์  จงกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์