โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ว่าทีร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์     

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์

นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว 

น.ส.ปางรัก  สำแดงเดช  

นางสาวไรรา  เนื่องดิถี 

 

นางสาวปราณี  สีฉ่ำ

นายจักรพงษ์  รัตนสงคราม 

นายตรงเจตน์  จงกลาง

นางสาววนิดา เขียวดี

       

น.ส.สุมาลี มงคลวรเดช

น.ส.สิรินนาถ พินิจการ

 นายกิตติชัย ร่วมเขต