โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


นางวัลญา  เพ็ญธิสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล


นางสาวเทียมจันทร์  เข็มเพชร 


นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ


นางภาวนา เมฆบัณฑูรย์