โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

นางสาวเกตุแก้ว  พันธนะวาทิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   

นางอุษา  บานเย็น

นางสาวเทียมจันทร์  เข็มเพชร

นายพิชิต  กลิ่นทอง

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์

     

นางพิศมัย  สุภาวรรณ์

นางสาวกุลญาดา  วงศ์จันทร์

นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่

นางสาวสิวินีย์  พรมบุตร

     

นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ 

นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา 

นายวีระยุทธ ลาศสะสุด 

 นางวัลญา  เพ็ญธิสาร

     
      นายพิสัณห์ ผลบุญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์