โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

นางอุษา  บานเย็น

นางพิศมัย  สุภาวรรณ์

นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์

 

นางสาวสิวินีย์  พรมบุตร

นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ 

นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา 

นางสาวกุลญาดา  วงศ์จันทร์

     
 

 นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร

นายวีระยุทธ ลาศสะสุด