โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นางสาวเกตุแก้ว  พันธนะวาทิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   

นางอุษา  บานเย็น

นางสาวเทียมจันทร์  เข็มเพชร

นายพิชิต  กลิ่นทอง

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์

     

นางพิศมัย  สุภาวรรณ์

นางสาวกุลญาดา  วงศ์จันทร์

นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่

นางสาวสิวินีย์  พรมบุตร

     

นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ 

นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา 

นายวีระยุทธ ลาศสะสุด 

 นางวัลญา  เพ็ญธิสาร

     
      นายพิสัณห์ ผลบุญ