โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


นางวัลญา  เพ็ญธิสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางอุษา  บานเย็น


นางสาวเทียมจันทร์  เข็มเพชร 


นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์


 นายรุ่งโรจน์  สุภาผล