โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

นางอุษา  บานเย็น

นางพิศมัย  สุภาวรรณ์

นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์

 

 

 
  นายรุ่งโรจน์ สุภาผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ