โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

 

 นายณัฐกัณ  เหมขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสมทรง  แก้วมณี

น.ส.ชาริกา  เนื่องจำนงค์

นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร

นางสาวประภาพร  โทศก

   
 นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์  น.ส.สกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์ น.ส.กานต์พิชชา  พูลชัย นายปรมินทร์ กลิ่นขจร

 
  นายสุพรรณ์ จันทร์สมุทร์ นายอัมรินทร์ เขื่อนเมือง