โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายสุพรรณ์  จันทร์สมุทร์


นายสุประดิษฐ์  จักกะพาก


นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์


 
นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์ 


นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย

 
นายปรมินทร์  กลิ่นขจร


นางสาวธีราพร  ศรีทอง


นายวัฒนชัย  ขุมเงิน