โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

 นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสมทรง  แก้วมณี

 นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์

 นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์

นางสาวประภาพร  โทศก

 
นายสุพรรณ์ จันทร์สมุทร์  นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์  นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย นายปรมินทร์ กลิ่นขจร

 

   นายอัมรินทร์ เขื่อนเมือง  นางสาวธีราพร ศรีทอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ