โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

 นางสมทรง  แก้วมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางจิราวัลย์  สัญญาวิรัตน์

นางพิมพ์ลดา จงกลาง

นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์

นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง

       
 นางพิมพ์ลภัส  ชูเชิด  นายสุประดิษฐ์  จักกะพาก นางวนิดา  กำมเลศ  นางสาวประภาพร  โทศก

  นายณัฐกัณ  เหมขุนทด  นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์  นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์ นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย 
       
  นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์