โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

 

 นางสมทรง  แก้วมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางจิราวัลย์  สัญญาวิรัตน์

นางพิมพ์ลดา จงกลาง

นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์

นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง

       
 นางพิมพ์ลภัส  ชูเชิด  นายสุประดิษฐ์  จักกะพาก นางวนิดา  กำมเลศ  นางสาวประภาพร  โทศก

  นายณัฐกัณ  เหมขุนทด  นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์  นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์ นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย 
       
  นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร