โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

บุคลากร

นิสิตฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

นายกิติภูมิ  รอดภัย

หัวหน้านิสิตฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

นางสาวดิญานะห์  ขันธชัย

นางสาวสุนารี สุขนันต์

 นางสาวสุภัสสร  เศรษฐาวงศ์ 

นางสาววนัชญา วงศรี

นายกฤษณะ กินนะลี

นายรังสรรค์  ดวงโสภา 

นายกิตติพัฒน์  อิทธิไกวัล 

 นายโกญจนาท  ทองลี 

     

 

 นางสาวพรพิมล  ปทุมวงศ์

นางสาวสุภาพร  พรมพิลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชนก สังคะรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน

ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4.8 การด าเนินงานธุรการ

4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน

4.11 การรับนักเรียน

4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

4 4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4.15 การทัศนศึกษา

4.16 งานกิจการนักเรียน

4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

ลิ้งค์น่าสนใจ