โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน
หัวหน้างานแนะแนวนางสาวจีรภรณ์  เบิกนา