โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

นางสมพร  ดอกไม้คลี่

หัวหน้างานแนะแนวนางสาวสุนทรี  ผาตินาวิน