การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาปี ๒๕๕๗

นายสมศักดิ์ ทองเนียม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาปี ๒๕๕๗ โดยมีนายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กล่าวต้อนรับคณะครูจาก สพม ๑๘ ด้วยความยินดียิ่ง จากนั้น นายเริงศักดิ์ คันศร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล สพม ๑๘ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติ มีวิทยากรจัดโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ระดับประเทศ สพฐ ที่ประสพความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา มาแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ให้กับคณะผู้รับการอบรม โรงเรียนชลกันยานุกูล ขอขอบคณะผู้ดำเนินการอบรม ผู้อบรมทุกท่านที่มาโรงเรียนของเรา

Language preference