ติว o-net ม.๓ ม.๖

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนแสนสุขจัดติว 0-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้เชิญติวเตอร์จากสถาบันกวดวิชาต่าง ๆในชลบุรี และครูกลุ่มสาระหลัก ๕ วิชา เพื่อทบทวนการเรียนการสอนในการสอบ o-net แต่สิ่งสำคัญ"ตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน"ความขยันหมั่นเพียรนั้นแหละคือหนทางแห่งความสำเร็จ

Language preference