การอบรมของบริษัท Sabina

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. บริษัท Sabina มาแนะนำการดูสุขภาพ อนามัย เกี่ยวรูปร่าง สำหรับนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที๑ - ๒ ให้ได้รับความรู้ในการดูแล รูปร่าง ตนเองที่กำลังเติบโตในวัยรุ่ยให้เหมาะสม โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขขอขอบคุณวิทยากร และบริษัทที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้

Language preference