Training for Education31/7/56

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้ถูกวิธี โดยผู้เข้ารับการอบรมนั้นเป็นตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Language preference