โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++สิบเอกจิรวัฒน์ อินทรน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายอภิสิทธิ์  โอชะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 
นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ
เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายกมล โพธิโชติ 
หัวหน้างานสำนักงาน
อำนวยการ

นายวิศว พิมพา
หัวหน้างานบริการห้องพิเศษ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวจตุพร  บรรเทา
หัวหน้างานบริการประดับและตกแต่งอาคารสถานที่

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

นางสาวน้ำฝน ศรประดิษฐ์ 
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน

นายธรรมรัฐ ศรีเตชะ
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนและห้องเรียน
หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิล
และศูนย์มูลค่าเพิ่ม


นางสาวกมลชนก เคล้าศรี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายสุพรรณ์  จันทร์สมุทร์
หัวหน้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์

นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างานเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร
หัวหน้างานบริการอาคาร
ประกอบการ
หัวหน้างานโภชนาการ
และดูแลโรงอาหาร

นางสาวภัทรพร  สุจริต
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวธีราพร  ศรีทอง
หัวหน้างานบริการและต้อนรับทั่วไป