โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นางจันทร์จิรา สุพลดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 
นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวพราวนภา  แก้วลุน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน

นายสุประดิษฐ์ จักกะพาก
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
การเรียน

นางสาวสุชาดา เคนคำ
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสาวกนกวรรณ อาปัจชิง
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา
 

นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์
หัวหน้างานรับนักเรียน
 

นางสาวชัชริน เจริญศรี
หัวหน้างานจัดทำรายงานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC)
 


นางสาวไรรา  เนื่องดิถี
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหาร
งานวิชาการ
 

นางสาวสิวินีย์  พรมบุตร
หัวหน้างานนิสิตฝึกประสบการณ์
หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
 


นายสุพรรณ์  จันทร์สมุทร์
หัวหน้างานห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้
 

 
ว่าที ร.ต.หญิงศิริภา  เทพ
รินทร์อ
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นายตรงเจตน์ จงกลาง
หัวหน้างานอาเซียนศึกษา

 
 
นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

นางสาววาสนา ผาสุขหัส
หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอน

นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย
หัวหน้างานสารบรรณวิชาการ

นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน
หัวหน้างานแนะแนว

นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ


นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช
หัวหน้างานชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ


นายทรงคุณ มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
นางสุวิมล จงมีสุข
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา