โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

นายราเชนทร์ ศรีชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 2. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 3. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ
 4. กำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี
 5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบางโอกาส
 7. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี
 8. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
 9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย
 10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ
 11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข
 12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
 13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร
 14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร
 15. จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป
 16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน
 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
  งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
  งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย To  Be  Number One
  กลุ่มงานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร
  งานหัวหน้าระดับ 
  ครูที่ปรึกษา
  คณะกรรมการนักเรียน (คณะกรรมการสภานักเรียน)
  งานเวรประจำวัน
  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
  คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน (บุคลากรทั้งหมด)
  งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 

ลิ้งค์น่าสนใจ