โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นายอดิศร์ กาญจนไพริน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายราเชนทร์ ศรีชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  


นายตรงเจตน์ จงกลาง
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา


นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้างานกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน


นายมานะพล อำนวย
หัวหน้างานป้องปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด แอลกอฮอร์และโรคเอดส์


นายกมล โพธิโชติ
หัวหน้างานชมรม To Be Number One

 


นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์
เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน


นางวรรณา โพธิ์แก้ว
งานธุรการ

 

 


นายวิศว พิมพา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายมานะพล อำนวย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายกมล โพธิโชติ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางธัญรดี ธนาชยเวคิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายปรมินทร์  กลิ่นขจร
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายรุ่งโรจน์  สุภาผล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6