โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++นายวสุพจน์  นออ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายอภิสิทธิ์  โอชะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 
นางสาวจตุพร  บรรเทา
เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์
หัวหน้างานบริการประดับและตกแต่งอาคารสถานที่
หัวหน้างานโภชนาการและดูแลโรงอาหาร

นายวิศว พิมพา
หัวหน้างานบริการห้องพิเศษ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวนลินญา บุญเต็ม
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ว่าที ร.ต.หญิงศิริภา  เทพ
รินทร์
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน

นายโอภาส สถิตย์เสถียร
หัวหน้างานบริการอาคารเรียนและห้องเรียน

นางสาวกมลชนก เคล้าศรี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นายสุพรรณ์  จันทร์สมุทร์
หัวหน้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์

นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์
หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิลและศูนย์มูลค่าเพิ่ม

นางวัลญา  เพ็ญธิสาร
หัวหน้างานบริการอาคารประกอบการ

นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวธีราพร  ศรีทอง
หัวหน้างานบริการและต้อนรับทั่วไป